Ana içeriğe atla

Bitirme Projesi

TED Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü bitirme projeleri "EE 491 – Bitirme Projesi I" ve "EE 492 – Bitirme Projesi II" olmak üzere iki derste tamamlanmaktadır. EE 491 ve EE 492 dersleri sırasıyla Güz ve Bahar yarıyıllarında açılmaktadır. Bitirme projesinin amacı öğrencilerin eğitim-öğretim programlarında edinmiş oldukları bilgileri, uygulama ile bağdaştırmaları ve alanlarında deneyim kazanmalarıdır. Öğrenciler bölümde almış oldukları uzmanlık derslerinin konularına uygun olmak koşulu ile kendi bulacakları bir proje önerisi fikrini ilgili bir bölüm öğretim üyesinin onayını almak kaydıyla veya bölüm öğretim üyelerinin önereceği proje konularından seçerler. Bitirme projesi genel olarak bir öğretim üyesinin danışmanlığında yürütülür. Birden fazla alanı kapsayan bir proje önerisi için birden fazla danışman öğretim üyesi projede danışmanlık yapabilir. Proje danışmanının belirlenmesinde öğretim üyelerinin uzmanlık alanları ile proje konularının benzerlik göstermesi esastır. Projeye danışman olacak öğretim üyesinin onayının alınması ile bitirme projesi başlatılır.


 

Bitirme projesinin ilk ayağı olan EE 491 dersinde ilk olarak proje konusu ve proje ekibi netleştirilir. Bitirme projesi konularının öğrencinin girişimci ruhunu geliştirecek, elektrik-elektronik mühendisliği alanında tasarım yeteneğini artıracak, sanayi odaklı ve işbirlikçi çalışmasını sağlayacak, ekonomik ve katma değer sağlayabilecek şekilde belirlenmesi beklenir. Proje ekibi tek bir öğrenciden oluşacağı gibi birden fazla öğrenciden de oluşabilir. Proje ekibinin birden fazla öğrenciden oluşması durumunda, ekip üyeleri bir proje takvimi belirleyerek proje iş yükünü nasıl paylaştıklarını netleştirmelidir.

Bu derste İngilizce olmak üzere öğrencilerin iki ara rapor ve bir dönem sonu raporu hazırlamaları gerekmektedir. Bahsi geçen bu raporlar belirtilen tarihlerde Moodle sistemine PDF formatında yüklenilir. Öğrenciler ara raporlarda belirttikleri çalışmalarla ilgili proje danışman(lar)ıyla dönem boyunca düzenli olarak görüşmelidirler. Proje danışman(lar)ının ana görevi öğrencileri yönlendirmek olup proje danışman(lar)ı tasarım aşamalarının herhangi bir yerinde görev almazlar.

(a) Birinci Ara Rapor:

Bu rapor yarıyılın 7. haftası sonunda teslim edilmelidir. Bu raporda üzerinde çalışılan problemin tanımı yapılarak projenin tasarım içeriği tanımlanır. Raporda proje ekibinden, iş bölümünden ve iş takviminden bahsedilmelidir. Rapor projede üzerinde çalışılan problemin gerektirdiği ihtiyaçları ve kısıtları da göstermelidir. Öğrenciler üzerinde çalıştıkları problem ile ilgili çeşitli kaynakları kullanarak kaynak (literatür) taraması yardımı ile gerekli teknik altyapıyı edinerek tasarım seçeneklerine karar kılınır. Bu literatür araştırması ile elde edilen bilgiler ve kazanımlar açıklanır. Bu rapor aşağıdaki bölümleri içermelidir.

 • Proje tanımı: Bu bölümde tasarım projesinin tanımı yapılmalı ve projenin gerçekleştirilme nedenlerinden bahsedilir. Ayrıca bu tasarımın ileride hangi alanlarda kullanılabileceği ile ilgili bir bilgi verilir. Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangisinin proje konusu ile ilgili olduğuna dair bir açıklama da yapılmalıdır.
 • Proje organizasyonu: Bu bölümde projenin organizasyonu hakkında ayrıntılı bilgi verilir. Proje ekibi ve üyeleri bu bölümde tanıtılır. Projenin bir ekip tarafından yürütülecek olması halinde, ekip üyeleri proje iş yükünü nasıl paylaştıklarını net bir biçimde belirtmelidirler. Proje zaman çizelgesinin detayları Gantt şeması yardımıyla sunulmalıdır. Ayrıca, her bir iş paketinin amacını, beklenen çıktıları ve olası riskleri içeren proje iş yönetimi bu bölümde açıklanmalıdır
 • Literatür taraması: Bu bölümde öğrencilerin proje hakkında literatür araştırmasını tamamlamaları gerekmektedir. Bu, bir literatür araştırmasını, endüstri veya konu alanındaki çalışmaları ve mümkün olan her yerde mevcut soruna farklı yaklaşımları içermelidir. Özetle, öğrenciler proje konularını literatürdeki yaklaşımlarla karşılaştırmalı ve elde ettikleri bulgularını bu bölümde raporlamalıdır.

(b) İkinci Ara Rapor:

Bu rapor yarıyılın 12. haftası sonunda teslim edilmelidir. Bu raporda üzerinde çalışacak problemi çözmek için önerilen yöntem ve yaklaşımların avantajları ve dezavantajları irdelenir. Bu inceleme sonunda projede üzerinde çalışılacak problem için bir ön tasarımın belirlenir. Ön tasarında kullanılacak değişkenler ile alınacak tüm kararlar raporda açıkça belirtilmelidir. İkinci ara raporu aşağıdaki bilgileri içermelidir.

 • Yöntemler: Potansiyel çözümler ile bu çözümlerin avantajları ve dezavantajları.
 • Ön tasarım: Ön tasarıma dair teknik ayrıntılar, tasarım kararları ve değişkenleri.

(c) Dönem Sonu Raporu:

Bu rapor yarıyılın final sınavlarının bitişine kadar Moodle sistemine yüklenmelidir. Yarıyıl boyunca yapılan tüm çalışmalar bu raporda yer almalıdır. Birinci ve ikinci rapor içerikleri ve bu raporlara ilişkin sonradan yapılan düzeltmeler bu raporun içinde yer alır. Dönem sonu raporu aşağıdaki bilgileri içermelidir.

 • Proje tanımı
 • Proje organizasyonu
 • Literatür taraması
 • Yöntemler
 • Ön tasarım
 • Ekip çalışması (proje grup tarafından yürütülüyorsa): Bu bölümde ekip üyeleri arasındaki iş paylaşımı ve bu paylaşım sırasında meydana gelen her türlü değişiklik ile ekip üyelerinin projeye olan katkıları açıklanır.
 • Yorumlar ve sonuçlar: Bu dönem sonunda yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlar yorumlanır.

EE 491 Dersinin Notlandırılması:

EE 491 dersinin harf notları aşağıdaki tabloda yer alan hesaplama ile belirlenmektedir.

Rapor Yüzde
Birinci Ara Rapor %30
İkinci Ara Rapor %30
Dönem Sonu Raporu: %40

Birinci Ara Rapor:

Rapor Bölümü Puan
Proje tanımı 20
Proje organizasyonu 30
Literatür taraması 40
Rapor formatı ve stili 10

İkinci Ara Rapor:

Rapor Bölümü Puan
Yöntemler 50
Ön tasarım 40
Rapor formatı ve stili 10

Dönem Sonu Raporu:

Rapor Bölümü Puan
Proje tanımı  5
Proje organizasyonu 5
Literatür taraması 5
Yöntemler 15
Ön tasarım 20
Ekip çalışması 20
Yorumlar ve sonuçlar 20
Rapor formatı ve stili 10

"EE 492 – Bitirme Projesi II" dersi, EE 491 dersi ile başlayan projenin devamı niteliğindedir. Öğrenciler bu derste EE 491 dersinde geliştirdikleri ön tasarımı devam ettirerek bir prototip elde ederler. EE 492 dersi kapsamında proje ekibinde yer alan öğrenciler ve projenin danışman(lar)ı aynı kalır. Proje ekibi prototip elde ederken en az iki tane tasarım yinelemesi yapmalıdırlar. Tasarım yinelemesi, projenin iyileştirilmesi ve projenin istenilen sonuca ulaşabilmesi için gerekli adımların yeniden tekrarlanması işlerini kapsamaktadır. Bir tasarım döngüsü (i) çözüm üretilmesi, (ii) çözümün uygulanması ve (iii) uygulanan çözüm ile elde edilen sonuçların kontrol edilmesi şeklinde üç adımdan oluşur. Sonuçların hedeflere ulaşıncaya kadar yukarıdaki üç süreç tekrar edilir. Tasarım yinelemesi süresince ön tasarımda belirlenen değişkenlerin tutarlılığı ve performansı hakkında proje ekibi, danışman(lar)ı ile düzenli bir şekilde görüşür. Proje danışman(lar)ı tasarımı doğrudan gerçekleştirmez, bunun yerine proje ekibini doğru bir şekilde yönlendirir. Tasarım sürecince yapılması gereken işler şu şekilde sıralanmıştır:

 1. EE 491 dersinde geliştirilen ön tasarım için yazılım ve/veya donanım prototipi geliştirme.
 2. Geliştirilen prototip yardımı ile tasarım değişkenlerini sınama ve yorumlama.
 3. Yapılan testler sonucunda tasarım değişkenlerinin her yineleme sonunda güncellenmesi
 4. Yinelemeler sonunda nihai tasarıma ve nihai tasarım değişkenlerinde karar kılma.

Yineleme sonucunda elde edilecek olan prototip, bir ara raporla birlikte proje danışman(lar)ına sunulmalıdır.

(a) Ara Rapor:

Bu rapor yarıyılın 10. haftası sonunda teslim edilmelidir. Ara rapor aşağıdaki bilgileri içermelidir.

 • Prototip: Geliştirilen yazılım ve/veya donanım prototipi anlatılır.
 • Tasarım yinelemeleri: Yapılan her bir tasarım yinelemesi detaylı bir şekilde açıklanır. Yinelemelerde yapılan gözlemler, yinelemeler sonunda gözlenen sonuçlar, bu sonuçlara ilişkin yorumlar açıklanır. Son olarak nihai tasarım seçenekleri ile tasarım değişkenlerinde yapılan değişiklikler ve bu değişikliklere dair nedenler açıklanır.

(b) Final Raporu:

Final raporu, final sınavlarının bitimine kadar Moodle sistemine yüklenmelidir. Final raporu aşağıdaki bölümleri içerir:

 • Proje tanımı
 • Proje organizasyonu
 • Literatür taraması
 • Yöntemler
 • Ön tasarım
 • Prototip
 • Tasarım yinelemeleri
 • Nihai tasarıma ait detaylar ve maliyet analizi
 • Ekip çalışması (proje grup tarafından yürütülüyorsa): Bu bölümde daha önce sunulan yinelemeler ile sonrasında yapılan ek yinelemeler dahil edilmelidir.

(c) Poster Sunumu:

Öğrenciler bitirme projelerini, bahar yarıyılı final sınavlarından önce düzenlenecek olan Bitirme Tasarım Projesi sergisinde posterler kullanarak sunarlar. EE 491/492 derslerini almış tüm öğrencilerin posterleri ve demo ürünleri ile bu sergiye katılmaları gerekmektedir. Poster sunumunun değerlendirmesi EE 491/492 dersini veren tüm öğretim üyelerinden oluşan jüri tarafından yapılmaktadır. Bu değerlendirmede jürinin gözeteceği kurallar şunlardır: (1) yapılan araştırmanın yeterliliği, (2) biçim ve içerik bütünlüğü, (3) özgün yaklaşım ve (4) analitik yaklaşım.


EE 492 Dersinin Notlandırılması:

Rapor Yüzde
Ara Rapor %25
Poster Sunumu %25
Final Raporu %50

Ara Rapor:

Rapor Bölümü Puan
Prototip 50
Tasarım yinelemeleri 40
Rapor formatı ve stili 10

Final Raporu:

Rapor Bölümü Puan
Proje tanımı  5
Proje organizasyonu 5
Literatür taraması 5
Yöntemler 5
Ön tasarım 5
Prototip 5
Tasarım yinelemeleri 5
Nihai tasarıma ait detaylar ve maliyet analizi 20
Ekip çalışması 15
Yorumlar ve sonuçlar 20
Rapor formatı ve stili 10

Faydalı Dokümanlar


Öğrenci Projeleri

2023

Asude Sarı, Arda Gemalmaz, Efe Arıcan, Erdem Üner, "Design Of ARINC-429 Communication Protocol", 2023.
Alim Onur Dilsiz, Orkun Erdoğan, "Rendezvous Problem Of Robot Swarms", 2023.
Ali̇ Tunç Ersan, Tuğba Koç, Hazal Erdi̇n, Yavuz Seli̇m Yılmaz, "Tracking The Sun With Cooling System", 2023.
Berat Gökbulut, Berkay Kızıltan, Mahir Burak Çelik, "Semi-Autonomous Vehicle Project", 2023.
Berdan Yılmaz, Beyza Açıkgöz, Çağri İlhan, "Smart Traffic Light System", 2023.
Doruk Kemal, İbrahim Emre Aslan, "Importance Of Solar Tracking Panel", 2023.
Emir Muhammed Balcı, "Emergency Communication System with GPS-Supported Shortwave Radio Frequency", 2023.
Liban Abdourahman Ahmed, "Bluetooth Remote Control Car Using Arduino", 2023.
Mert Deniz Şen, Ahmed Saleh, Taha Barış Orhan, "Bridgify: A Smart Translation Companion", 2023.
Sabri Eren Gönültaş, Ahmet Yıldırım, "Generating Electrical Energy from Rotating Turnstiles", 2023.
Serhat Değer, İlhan Ünal, Murat Buluş, Selçuk Efe Ergün, "Blue Power", 2023.
Zehra Betül Günbaz, "Moving Object Detection with MATLAB", 2023.

2022

Bengisu Sert, Gülşah Varır, Özgenur Öcalan, Zeynep Melda Ülger, "ECG Signal Transmission via Visible Light Communication Technology", 2022.
Berk Yamanel, Ahmet Eren Aydın, Ahmet Seven, "Wireless Charging Roads for Electric Cars", 2022.
Defne Özkan, Irmak Karagül, Tunahan Oğuz, Tutku Yarkın Ocak, "Rendezvous Problem of Robot Swarms", 2022.
Doğa Şen, Emre Kahvecioğlu, Tan Doğan, "Atmospheric Water Generator", 2022.
Efe Aykut Aslan, Ozan Balasar, Oğul Zaim, Çağan Eraslan, "Robotic Arm That Retrieves Cups for The Elderly and the Differently Abled", 2022.
Furkan Emre Şentürk, Nuh Furkan Açıkel, Mehlika İçyer, "SAR Image Reconstruction Using MATLAB", 2022.
Gökay Kılıç, "Early Warning System For Earthquakes", 2022.
Görkem Cangöz, "Early Flood Detection and Alert System by Monitoring Infrastructure Water Levels", 2022.
İpek Canoğlu, "Led Lumi̇naries for Power Echonomy Street Smart Lightning", 2022.
Onur Murat, "Pressure Based Digital Posture Display", 2022.
Tuğberk Yılmaz, Oğuz Baran Gündoğmuş, Mehmet Ali Erel, "Image Reconstruction Using Brain Activity With AI", 2022.
Uğur Can Kılıç, Sude Naz Akkaya, Toprak Gürhan, Giray Karadağ, "Talking Vehicles", 2022.
Zehra Betül Günbaz, "Audio Steganography with Using MATLAB", 2022.
Zeynep Aydın, Sena Öztürkoğlu, Haluk Bora Evren, "Smart Launcher", 2022.
Zeynep Ece Erkman, Efe Çelik, Uğur Erbay, "Herd Tracking Drone with LiDAR", 2022.


Bitirme Projeleri Sergisi