Ana içeriğe atla

Bitirme Projesi

TED Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü bitirme projeleri "EE 491 – Bitirme Projesi I" ve "EE 492 – Bitirme Projesi II" olmak üzere iki derste tamamlanmaktadır. EE 491 ve EE 492 dersleri sırasıyla Güz ve Bahar yarıyıllarında açılmaktadır. Bitirme projesinin amacı öğrencilerin eğitim-öğretim programlarında edinmiş oldukları bilgileri, uygulama ile bağdaştırmaları ve alanlarında deneyim kazanmalarıdır. Öğrenciler bölümde almış oldukları uzmanlık derslerinin konularına uygun olmak koşulu ile kendi bulacakları bir proje önerisi fikrini ilgili bir bölüm öğretim üyesinin onayını almak kaydıyla veya bölüm öğretim üyelerinin önereceği proje konularından seçerler. Bitirme projesi genel olarak bir öğretim üyesinin danışmanlığında yürütülür. Birden fazla alanı kapsayan bir proje önerisi için birden fazla danışman öğretim üyesi projede danışmanlık yapabilir. Proje danışmanının belirlenmesinde öğretim üyelerinin uzmanlık alanları ile proje konularının benzerlik göstermesi esastır. Projeye danışman olacak öğretim üyesinin onayının alınması ile bitirme projesi başlatılır.


 

Bitirme projesinin ilk ayağı olan EE 491 dersinde ilk olarak proje konusu ve proje ekibi netleştirilir. Bitirme projesi konularının öğrencinin girişimci ruhunu geliştirecek, elektrik-elektronik mühendisliği alanında tasarım yeteneğini artıracak, sanayi odaklı ve işbirlikçi çalışmasını sağlayacak, ekonomik ve katma değer sağlayabilecek şekilde belirlenmesi beklenir. Proje ekibi tek bir öğrenciden oluşacağı gibi birden fazla öğrenciden de oluşabilir. Proje ekibinin birden fazla öğrenciden oluşması durumunda, ekip üyeleri bir proje takvimi belirleyerek proje iş yükünü nasıl paylaştıklarını netleştirmelidir.

Bu derste İngilizce olmak üzere öğrencilerin iki ara rapor ve bir dönem sonu raporu hazırlamaları gerekmektedir. Bahsi geçen bu raporlar belirtilen tarihlerde Moodle sistemine PDF formatında yüklenilir. Öğrenciler ara raporlarda belirttikleri çalışmalarla ilgili proje danışman(lar)ıyla dönem boyunca düzenli olarak görüşmelidirler. Proje danışman(lar)ının ana görevi öğrencileri yönlendirmek olup proje danışman(lar)ı tasarım aşamalarının herhangi bir yerinde görev almazlar.

(a) Birinci Ara Rapor:

Bu rapor yarıyılın 7. haftası sonunda teslim edilmelidir. Bu raporda üzerinde çalışılan problemin tanımı yapılarak projenin tasarım içeriği tanımlanır. Raporda proje ekibinden, iş bölümünden ve iş takviminden bahsedilmelidir. Rapor projede üzerinde çalışılan problemin gerektirdiği ihtiyaçları ve kısıtları da göstermelidir. Öğrenciler üzerinde çalıştıkları problem ile ilgili çeşitli kaynakları kullanarak kaynak (literatür) taraması yardımı ile gerekli teknik altyapıyı edinerek tasarım seçeneklerine karar kılınır. Bu literatür araştırması ile elde edilen bilgiler ve kazanımlar açıklanır. Bu rapor aşağıdaki bölümleri içermelidir.

 • Proje tanımı: Bu bölümde tasarım projesinin tanımı yapılmalı ve projenin gerçekleştirilme nedenlerinden bahsedilir. Ayrıca bu tasarımın ileride hangi alanlarda kullanılabileceği ile ilgili bir bilgi verilir. Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangisinin proje konusu ile ilgili olduğuna dair bir açıklama da yapılmalıdır.
 • Proje organizasyonu: Bu bölümde projenin organizasyonu hakkında ayrıntılı bilgi verilir. Proje ekibi ve üyeleri bu bölümde tanıtılır. Projenin bir ekip tarafından yürütülecek olması halinde, ekip üyeleri proje iş yükünü nasıl paylaştıklarını net bir biçimde belirtmelidirler. Proje zaman çizelgesinin detayları Gantt şeması yardımıyla sunulmalıdır. Ayrıca, her bir iş paketinin amacını, beklenen çıktıları ve olası riskleri içeren proje iş yönetimi bu bölümde açıklanmalıdır
 • Literatür taraması: Bu bölümde öğrencilerin proje hakkında literatür araştırmasını tamamlamaları gerekmektedir. Bu, bir literatür araştırmasını, endüstri veya konu alanındaki çalışmaları ve mümkün olan her yerde mevcut soruna farklı yaklaşımları içermelidir. Özetle, öğrenciler proje konularını literatürdeki yaklaşımlarla karşılaştırmalı ve elde ettikleri bulgularını bu bölümde raporlamalıdır.

(b) İkinci Ara Rapor:

Bu rapor yarıyılın 12. haftası sonunda teslim edilmelidir. Bu raporda üzerinde çalışacak problemi çözmek için önerilen yöntem ve yaklaşımların avantajları ve dezavantajları irdelenir. Bu inceleme sonunda projede üzerinde çalışılacak problem için bir ön tasarımın belirlenir. Ön tasarında kullanılacak değişkenler ile alınacak tüm kararlar raporda açıkça belirtilmelidir. İkinci ara raporu aşağıdaki bilgileri içermelidir.

 • Yöntemler: Potansiyel çözümler ile bu çözümlerin avantajları ve dezavantajları.
 • Ön tasarım: Ön tasarıma dair teknik ayrıntılar, tasarım kararları ve değişkenleri.

(c) Dönem Sonu Raporu:

Bu rapor yarıyılın final sınavlarının bitişine kadar Moodle sistemine yüklenmelidir. Yarıyıl boyunca yapılan tüm çalışmalar bu raporda yer almalıdır. Birinci ve ikinci rapor içerikleri ve bu raporlara ilişkin sonradan yapılan düzeltmeler bu raporun içinde yer alır. Dönem sonu raporu aşağıdaki bilgileri içermelidir.

 • Proje tanımı
 • Proje organizasyonu
 • Literatür taraması
 • Yöntemler
 • Ön tasarım
 • Ekip çalışması (proje grup tarafından yürütülüyorsa): Bu bölümde ekip üyeleri arasındaki iş paylaşımı ve bu paylaşım sırasında meydana gelen her türlü değişiklik ile ekip üyelerinin projeye olan katkıları açıklanır.
 • Yorumlar ve sonuçlar: Bu dönem sonunda yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlar yorumlanır.

EE 491 Dersinin Notlandırılması:

EE 491 dersinin harf notları aşağıdaki tabloda yer alan hesaplama ile belirlenmektedir.

RaporYüzde
Birinci Ara Rapor%30
İkinci Ara Rapor%30
Dönem Sonu Raporu:%40

Birinci Ara Rapor:

Rapor BölümüPuan
Proje tanımı20
Proje organizasyonu30
Literatür taraması40
Rapor formatı ve stili10

İkinci Ara Rapor:

Rapor BölümüPuan
Yöntemler50
Ön tasarım40
Rapor formatı ve stili10

Dönem Sonu Raporu:

Rapor BölümüPuan
Proje tanımı 5
Proje organizasyonu5
Literatür taraması5
Yöntemler15
Ön tasarım20
Ekip çalışması20
Yorumlar ve sonuçlar20
Rapor formatı ve stili10

"EE 492 – Bitirme Projesi II" dersi, EE 491 dersi ile başlayan projenin devamı niteliğindedir. Öğrenciler bu derste EE 491 dersinde geliştirdikleri ön tasarımı devam ettirerek bir prototip elde ederler. EE 492 dersi kapsamında proje ekibinde yer alan öğrenciler ve projenin danışman(lar)ı aynı kalır. Proje ekibi prototip elde ederken en az iki tane tasarım yinelemesi yapmalıdırlar. Tasarım yinelemesi, projenin iyileştirilmesi ve projenin istenilen sonuca ulaşabilmesi için gerekli adımların yeniden tekrarlanması işlerini kapsamaktadır. Bir tasarım döngüsü (i) çözüm üretilmesi, (ii) çözümün uygulanması ve (iii) uygulanan çözüm ile elde edilen sonuçların kontrol edilmesi şeklinde üç adımdan oluşur. Sonuçların hedeflere ulaşıncaya kadar yukarıdaki üç süreç tekrar edilir. Tasarım yinelemesi süresince ön tasarımda belirlenen değişkenlerin tutarlılığı ve performansı hakkında proje ekibi, danışman(lar)ı ile düzenli bir şekilde görüşür. Proje danışman(lar)ı tasarımı doğrudan gerçekleştirmez, bunun yerine proje ekibini doğru bir şekilde yönlendirir. Tasarım sürecince yapılması gereken işler şu şekilde sıralanmıştır:

 1. EE 491 dersinde geliştirilen ön tasarım için yazılım ve/veya donanım prototipi geliştirme.
 2. Geliştirilen prototip yardımı ile tasarım değişkenlerini sınama ve yorumlama.
 3. Yapılan testler sonucunda tasarım değişkenlerinin her yineleme sonunda güncellenmesi
 4. Yinelemeler sonunda nihai tasarıma ve nihai tasarım değişkenlerinde karar kılma.

Yineleme sonucunda elde edilecek olan prototip, bir ara raporla birlikte proje danışman(lar)ına sunulmalıdır.

(a) Ara Rapor:

Bu rapor yarıyılın 10. haftası sonunda teslim edilmelidir. Ara rapor aşağıdaki bilgileri içermelidir.

 • Prototip: Geliştirilen yazılım ve/veya donanım prototipi anlatılır.
 • Tasarım yinelemeleri: Yapılan her bir tasarım yinelemesi detaylı bir şekilde açıklanır. Yinelemelerde yapılan gözlemler, yinelemeler sonunda gözlenen sonuçlar, bu sonuçlara ilişkin yorumlar açıklanır. Son olarak nihai tasarım seçenekleri ile tasarım değişkenlerinde yapılan değişiklikler ve bu değişikliklere dair nedenler açıklanır.

(b) Final Raporu:

Final raporu, final sınavlarının bitimine kadar Moodle sistemine yüklenmelidir. Final raporu aşağıdaki bölümleri içerir:

 • Proje tanımı
 • Proje organizasyonu
 • Literatür taraması
 • Yöntemler
 • Ön tasarım
 • Prototip
 • Tasarım yinelemeleri
 • Nihai tasarıma ait detaylar ve maliyet analizi
 • Ekip çalışması (proje grup tarafından yürütülüyorsa): Bu bölümde daha önce sunulan yinelemeler ile sonrasında yapılan ek yinelemeler dahil edilmelidir.

(c) Poster Sunumu:

Öğrenciler bitirme projelerini, bahar yarıyılı final sınavlarından önce düzenlenecek olan Bitirme Tasarım Projesi sergisinde posterler kullanarak sunarlar. EE 491/492 derslerini almış tüm öğrencilerin posterleri ve demo ürünleri ile bu sergiye katılmaları gerekmektedir. Poster sunumunun değerlendirmesi EE 491/492 dersini veren tüm öğretim üyelerinden oluşan jüri tarafından yapılmaktadır. Bu değerlendirmede jürinin gözeteceği kurallar şunlardır: (1) yapılan araştırmanın yeterliliği, (2) biçim ve içerik bütünlüğü, (3) özgün yaklaşım ve (4) analitik yaklaşım.


EE 492 Dersinin Notlandırılması:

RaporYüzde
Ara Rapor%25
Poster Sunumu%25
Final Raporu%50

Ara Rapor:

Rapor BölümüPuan
Prototip50
Tasarım yinelemeleri40
Rapor formatı ve stili10

Final Raporu:

Rapor BölümüPuan
Proje tanımı 5
Proje organizasyonu5
Literatür taraması5
Yöntemler5
Ön tasarım5
Prototip5
Tasarım yinelemeleri5
Nihai tasarıma ait detaylar ve maliyet analizi20
Ekip çalışması15
Yorumlar ve sonuçlar20
Rapor formatı ve stili10