Ana içeriğe atla

Program Çıktıları

TEDÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü öğrencileri, aşağıdaki program çıktılarına sahip olarak mezun olurlar.

1) Mühendislik Bilgisi: Matematik, fen bilimleri, temel mühendislik, bilgisayarla hesaplama ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda bilgi; bu bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
2) Problem Analizi: Karmaşık mühendislik problemlerini, temel bilim, matematik ve mühendislik bilgilerini kullanarak ve ele alınan problemle ilgili BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını* gözeterek tanımlama, formüle etme ve analiz becerisi.
3) Mühendislik Tasarımı: Karmaşık mühendislik problemlerine yaratıcı çözümler tasarlama becerisi; karmaşık sistemleri, süreçleri, cihazları veya ürünleri gerçekçi kısıtları ve koşulları* gözeterek, mevcut ve gelecekteki gereksinimleri karşılayacak biçimde tasarlama becerisi.
4) Teknik ve Araçların Kullanımı: Karmaşık mühendislik problemlerinin analizi ve çözümüne yönelik, tahmin ve modelleme de dahil olmak üzere, uygun teknikleri, kaynakları ve modern mühendislik ve bilişim araçlarını, sınırlamalarının da farkında olarak seçme ve kullanma becerisi.
5) Araştırma ve İnceleme: Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için literatür araştırması, deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama dahil, araştırma yöntemlerini kullanma becerisi.
6) Mühendislik Uygulamalarının Küresel Etkisi: Mühendislik uygulamalarının BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında, topluma, sağlık ve güvenliğe, ekonomiye, sürdürülebilirlik ve çevreye etkileri hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
7) Etik Davranış: Mühendislik meslek ilkelerine uygun davranma, etik sorumluluk hakkında bilgi; hiçbir konuda ayrımcılık yapmadan, tarafsız davranma ve çeşitliliği kapsayıcı olma konularında farkındalık.
8) Bireysel ve Takım Çalışması: Bireysel olarak ve disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda (yüz yüze, uzaktan veya karma) takım üyesi veya lideri olarak etkin biçimde çalışabilme becerisi.
9) Sözlü ve Yazılı İletişim: Hedef kitlenin çeşitli farklılıklarını (eğitim, dil, meslek gibi) dikkate alarak, teknik konularda sözlü, yazılı etkin iletişim kurma becerisi.
10) Proje Yönetimi: Proje yönetimi ve ekonomik yapılabilirlik analizi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık.
11) Yaşam Boyu Öğrenme: Bağımsız ve sürekli öğrenebilme, yeni ve gelişmekte olan teknolojilere uyum sağlayabilme ve teknolojik değişimlerle ilgili sorgulayıcı düşünebilmeyi kapsayan yaşam boyu öğrenme becerisi.

TEDÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü öğrencileri, aşağıdaki program çıktılarına sahip olarak mezun olurlar.

1) Elektrik-Elektronik Mühendisliği prensipleri ile birlikte bu alanı tamamlayıcı matematik ve fen bilimleri alanlarında yeterli bilgi birikimi; bu bilgiyi uygulama yeteneği.
2) Uygun bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme ve en az bir bilgisayar diliyle ilişkilendirebilme becerisi.
3) Bireysel ve çok disiplinli takım çalışmalarında Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; mesleki ve etik sorumluluğun bilincinde olabilme yeteneği.
4) Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
5) Modern teknik, araç ve yazılımlar kullanarak, mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme yeteneği.
6) Bir sistemi, bileşeni veya süreci gerçekçi kısıtlar ve koşullar (ekonomi, sürdürülebilirlik, çevre sorunları vb.) altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.
7) Bir mühendis olarak, güncel sorunların farkında olma ve sosyal, kültürel, küresel, çevresel ve etik sorumlulukların bilincinde olma becerisi.
8) Meslek yaşamında kişisel, sosyal ve kültürel farklılıklara saygı duyma ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.
9) Mesleki ve kişisel gelişimi desteklemek için yaşam boyu öğrenme ilkesini içselleştirme becerisi.
10) Problem çözme, girişimcilik ve zaman yönetimi becerileriyle kişisel ve mesleki işleri etkin bir şekilde yürütebilme becerisi.
11) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi konular hakkında farkındalık.
 

Program Amaçları ve Çıktıları Bağlantı Matrisi Program Amaçları ve Çıktıları Bağlantı Matrisi
Program Dersleri ve Çıktıları Bağlantı Matrisi Program Dersleri ve Çıktıları Bağlantı Matrisi
Program Çıktıları ve Değerlendirilme Yöntemleri Program Çıktıları ve Değerlendirilme Yöntemleri
Program Çıktıları ve Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikleri Çerçevesi Bağlantı Matrisi Program Çıktıları ve Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikleri Çerçevesi Bağlantı Matrisi
Program Çıktıları ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Matrisi Program Çıktıları ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Matrisi